Withdrawal (Coin)Private API

암호화폐 출금 신청 기능을 제공합니다.

POST https://api.bithumb.com/trade/btc_withdrawal

Example Response

{
    "status"    : "0000"
}

Request Parameters

요청 변수, 설명, 타입으로 구성된 표
요청 변수 설명 타입
apiKey 사용자 API Key String/필수
secretKey 사용자 Secret Key String/필수
units 출금하고자 하는 코인 수량
[코인 별 1회 최소 수량]
BTC: 0.002 | ETH: 0.01 | DASH: 0.01 | LTC: 0.1 | ETC: 0.1 | XRP: 21 | BCH: 0.002 | XMR: 0.05 | ZEC: 0.01 | QTUM: 0.1 | BTG: 0.002 | EOS: 0.5 | ICX: 4 | VET: 200 | TRX: 150 | ELF: 5 | MITH: 5 | MCO: 0.5 | OMG: 0.5 | KNC: 4 | GNT: 12 | ZIL: 30 | ETHOS: 2 | PAY: 2.4 | WAX: 5 | POWR: 5 | LRC: 10 | GTO: 15 | STEEM: 0.01 | STRAT: 0.2 | ZRX: 3.5 | REP: 0.1 | AE: 1 | XEM: 4 | SNT: 20 | ADA: 0.5 | PPT: 3 | CTXC: 3 | CMT: 90 | THETA: 48 | WTC: 1.4 | ITC: 20 | TRUE: 10 | ABT: 30 | RNT: 100 | PLY: 30 | WAVES: 2 | LINK: 20 | ENJ: 100 | PST: 30 | SALT: 10 | RDN: 10 | LOOM: 46 | PIVX: 5 | INS: 13 | BCD: 2 | BZNT: 100 | XLM: 20 | OCN: 400 | BSV: 0.002 | TMTG: 400 | BAT: 20 | WET: 80 | XVG: 400 | IOST: 1000 | POLY: 30 | HC: 1.5 | CHL: 1000 | ADD: 500 | HORUS: 40 | BLACK: 3 | MEETONE: 200 | EOSDAC: 100 | ROM: 20000 | AMO: 3000 | BXA: 15 | ETZ: 40 | ARN: 20 | APIS: 2000 | MTL: 20 | DACC: 25000 | DAC: 700 | BHP: 5 | BTT: 5000

[코인 별 1회 최대 수량]
회원 등급 별 출금 가능 수량
Float/필수
address 코인 별 출금 주소 String
destination XRP 출금 시 Destination Tag Integer
STEEM 출금 시 입금 메모 Integer
XMR 출금 시 Payment ID String
currency 암호화폐 영문 코드
기본값 : BTC
String/필수

Response

필드, 설명, 타입으로 구성된 표
필드 설명 타입
status 결과 상태 코드 (정상: 0000, 그 외 에러 코드 참조) String