TransactionsPrivate API

회원의 거래 완료 내역 정보를 제공합니다.

POST https://api.bithumb.com/info/user_transactions

Example Response

{
  "status"  : "0000",
  "data"   : [
    {
      "search"      : "1",
      "transfer_date"   : 1572252297148997,
      "order_currency"  : "BTC",
      "payment_currency" : "KRW",
      "units"       : "0.0001",
      "price"       : "10000000",
      "amount"      : "1000",
      "fee_currency"   : "KRW",
      "fee"        : "2.5",
      "order_balance"   : "6.498881591872",
      "payment_balance"  : "1140499718"
    },
    {
      "search"      : "2",
      "transfer_date"   : 1569982658530516,
      "order_currency"  : "BTC",
      "payment_currency" : "KRW",
      "units"       : "0.0003",
      "price"       : "9001000",
      "amount"      : "2700",
      "fee_currency"   : "KRW",
      "fee"        : "6.75",
      "order_balance"   : "8.99777301",
      "payment_balance"  : "827600341"
    }
  ]
}

Request Parameters

요청 변수, 설명, 타입으로 구성된 표
요청 변수 설명 타입
apiKey 사용자 API Key String/필수
secretKey 사용자 Secret Key String/필수
offset 0~
(기본값 : 0)
Integer
count 1~50
(기본값 : 20)
Integer
searchGb 0 : 전체, 1 : 매수 완료, 2 : 매도 완료, 3 : 출금 중
4 : 입금, 5 : 출금, 9 : KRW 입금 중
Integer
order_currency 주문 통화 (코인) String/필수
payment_currency 결제 통화 (마켓)
기본값 : KRW
String

Response

필드, 설명, 타입으로 구성된 표
필드 설명 타입
status 결과 상태 코드 (정상: 0000, 그 외 에러 코드 참조) String
search 검색 구분
(0 : 전체, 1 : 구매 완료, 2 : 판매 완료, 3 : 출금 중
4 : 입금, 5 : 출금, 9 : KRW 입금 중)
Number (String)
transfer_date 거래 일시 타임 스탬프
YYYY-MM-DD HH:MM:SS
Integer
order_currency 주문 통화 (코인) String
payment_currency 결제 통화 (마켓) String
units 거래요청 Currency 수량 String
price 1Currency당 가격 Number (String)
amount 거래 금액 Number (String)
fee_currency 수수료 통화 String
fee 거래 수수료 Number (String)
order_balance 주문 통화 잔액 Number (String)
payment_balance 결제 통화 잔액 Number (String)

※ 필드명 내 {currency} 부분은 코인키의 소문자